ความหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา

ความหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นการนำคำ 2 คำมารวมกัน คือ วิทยาศาสตร์ กับ กีฬา  วิทยาศาสตร์(ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525) หมายถึงความรู้ที่ได้จากการสังเกตและค้นคว้าวาจากการประจักษ์ทางธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบหรือวิชาที่ค้นคว้าได้จากหลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ กีฬา (ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525) หมายถึงกิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน เพื่อเป็นการบำรุงแรงหรือเพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต  กีฬา หมายถึง เป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพื่อความสนุกสนานในการเคลื่อนไหวร่างกายในเวลาว่าง และให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่วางไว้ทั้งนี้โดยไม่หวังผลตอบแทน  กีฬา หมายถึง การใช้เวลาว่างให้เกิดความบันเทิงใจให้ความสนุกสนานจากการเล่น ภายใต้กฎกติกา เนื้อที่ ขอบเขตของเวลาที่กำหนดไว้อย่างเป็นระเบียบที่ดี   วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเนื้อหาสาระความรู้ที่ได้จากากรศึกษาค้นคว้าถึงผลของการมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาหรือการออกำลังกายในกิจกรรมต่างๆโดยอาศัยหลักวิชาทางด้านสรีรวิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา หรืออื่นๆ ดังนั้นวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงเป็นการรวมวิชาต่างๆ มากมายหรือที่เรียกว่าสหวิทยาการ ที่มีเนื้อหารสาระครอบคลุมในสาขาวิชาต่างๆ เช่น สรีรวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา สังคมวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา โภชนาการการกีฬา เทคโนโลยีการกีฬาวิทยวิธีทางกีฬา วิทยาการการจัดการการกีฬา อื่นๆ   วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยนำหลักวิชาต่างๆ เช่นกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาการออกกำลังกาย การแพทย์ โภชนาการ จิตวิทยา วิทยาศาสตร์การเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกาย การฝึกซ้อมกีฬา การแข่งขันกีฬา ตลอดจนการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างเป็นขั้นตอน